Hlavní strana Home page Главная
Hlavní strana

Rezervace - kurzy vařeníRezervace


Last minute - kurzy vařeníLast minute za 1200,-Kč


Dárkový certifikátDárkový certifikát

Fandíme mladýmFandíme mladým studentské ceny 1200,- Kč


Staňte se fanoušky Atelieru CulinariStaňte se fanoušky Atelieru Culinari


Info videoInfo video


Smluvní podmínky    


Úvodní ustanovení

Provozovatelem kulinářského ateliéru Atelier Culinari je obchodní společnost Atelier Culinari s.r.o., se sídlem Zenklova 117/62, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 121154, (dále jen "provozovatel").
Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VSP") jsou platné pro všechny kurzy, pořádané Atelier Culinari s.r.o.
Tyto VSP jsou platné a účinné od 1.4.2009.

Článek I. - Účastníci smluvního vztahu

Účastníky smluvního vztahu jsou:
a) provozovatel,
b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba (dále jen "zákazník").

Článek II. - Předmět smluvního vztahu

Provozovatel se zavazuje zajistit kurz v souladu s potvrzenou objednávkou zákazníka a umožnit zákazníkovi účast na takovém kurzu.
Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli cenu za účast na kurzu.

Článek III. - Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah vzniká potvrzením objednávky zákazníka ze strany provozovatele. Objednávka musí obsahovat identifikační údaje provozovatele a zákazníka (jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, bydliště, resp. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo v případě právnických osob, kontaktní telefon, kontaktní e-mailovou adresu), počet osob, které se zúčastní kurzu, označení kurzu v souladu s nabídkou provozovatele, termín konání kurzu, výši ceny za účast na kurzu za jednotlivce, a zároveň pro všechny zúčastněné osoby dle objednávky zákazníka.
Objednávku je možné učinit písemně nebo elektronicky prostřednictvím webových stránek www.atelier-culinari.cz.
Provozovatel se zavazuje přijatou objednávku potvrdit či odmítnout ve lhůtě 2 pracovních dnů od jejího obdržení.
Potvrzení nebo odmítnutí objednávky zákazníka činí provozovatel stejným způsobem, jakým byla učiněna objednávka zákazníka. V případě písemné objednávky se lhůta k potvrzení či odmítnutí objednávky provozovatelem považuje za dodrženou, je-li potvrzení či odmítnutí objednávky ze strany provozovatele ve stanovené lhůtě dáno k poštovní přepravě.

Článek IV. - Kurzy vaření

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, provozovatel zajišťuje kurzy, uvedené v nabídce Atelier Culinari na webových stránkách www.atelier-culinari.cz, nebo v tiskových materiálech, vydaných provozovatelem.
Kurzy se konají, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak, v provozovně Atelier Culinari s.r.o., na adrese Zenklova 117/62, Praha 8.
Není-li v nabídce provozovatele stanoveno jinak, kurzy se konají od 17 hod. do 22 hod. Po celou dobu trvání kurzu je přítomen lector Atelier Culinari s.r.o., resp. jeho zástupce.
Účastníci kurzu jsou povinni dostavit se na místo konání kurzu nejméně 5 minut před zahájením kurzu.
Počet účastníků kurzu činí zpravidla 8 (maximálně 10) osob.

Článek V. - Cenové a platební podmínky

Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli cenu za účast na kurzu, ve výši, stanovené objednávkou zákazníka, v souladu s nabídkou provozovatele. Cena za účast na kurzu obsahuje současně konzumaci nápojů a pochutin v rozsahu, stanoveném nabídkou provozovatele.
Cena za účast na kurzu je splatná ve lhůtě 3 dnů od potvrzení objednávky zákazníka provozovatelem, nejpozději však ve lhůtě 3 dnů před konáním kurzu, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
Zákazník se zavazuje uhradit cenu za účast na kurzu bezhotovostním převodem na účet provozovatele (detaily účtu a platby budou zaslány provozovatelem elektronicky na vystavené faktuře), a to v souladu s pokyny provozovatele, nebo v hotovosti v provozovně Atelier Culinari. V případě bezhotovostního převodu se cena za účast na kurzu považuje za uhrazenou připsáním prostředků ve prospěch účtu provozovatele.
Není-li cena za účast na kurzu uhrazena provozovateli řádně a včas, je provozovatel oprávněn odmítnout zájemci o kurz vstup na místo konání kurzu. V takovém případě zákazníkovi vrátí zaplacenou část ceny, nebo zákazník může zbytek ceny doplatit na místě v hotovosti a následně se do kurzu zapojit.

Článek VI. - Práva a povinnosti smluvních stran

Účastníci kurzu mají právo na vstup do všech prostor provozovny Atelier Culinari, určených ke konání kurzu.
V průběhu konání kurzu nejsou účastníci kurzu oprávněni vzdalovat se z prostorů, určených ke konání kurzu, bez vědomí lektora Atelier Cuilinari, resp. jeho zástupce.
Účastníci kurzu jsou povinni po celou dobu konání kurzu dodržovat pokyny lektora Atelier Culinari, resp. jeho zástupce.
Lektor Atelier Culinari, resp. jeho zástupce, je povinen na začátku kurzu stručně poučit účastníky kurzu o základních pravidlech bezpečnosti práce s přístroji a nástroji, používanými v průběhu konání kurzu. Účastníci kurzu jsou povinni zvláště dbát na bezpečnost a ochranu zdraví ostatních účastníků kurzu.
Provozovatel, resp. lektor Atelier Culinari či jeho zástupce, jsou oprávněni vyloučit z účasti na konání kurzu účastníky, kteří tato pravidla nedodržují, nebo porušují dobré mravy či omezují ostatní účastníky kurzu v jejich účasti na kurzu. V takovém případě nemá zákazník nárok na jakoukoli finanční náhradu.
Účastníci kurzu jsou povinni na začátku kurzu informovat lektora Atelier Culinari o potravinových alergiích, případně dalších onemocněních, kterými trpí, a která je třeba zohlednit v průběhu kurzu.
Pokud se v těchto VSP hovoří o účastnících kurzu, rozumí se tím také zákazník.

Článek VII. - Zrušení a změna kurzu, akce, či jednotlivé služby

a) Ze strany provozovatele:

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit konání kurzu, akce, či poskytnutí jednotlivé služby, a to v těchto případech:
a) kurz není obsazen minimálním počtem účastníků, tj. minimálně 4 osobami; b) lektor Atelier Culinari nebude schopen ze zdravotních důvodů, či jiné závažné překážky v práci, zajistit vedení kurzu;
c) v provedení kurzu bude bránit jiná závažná, těžko překonatelná překážka (např. havárie v provozovně Atelier Culinari apod.).
Kurz je možné zrušit nejpozději 3 pracovní dny (do 17:00) před sjednaným termínem rezervace účasti na konkrétním kurzu. Ve všech případech bude zákazníkovi vrácena jím uhrazená cena, a zároveň nabídnut náhradní termín kurzu.

b) Ze strany zákazníka

V případě, že účastník kurzu z jakýchkoli důvodů nemůže absolvovat kurz, zavazuje se toto neprodleně oznámit provozovateli.
Kurz je možné zrušit bez jakýchkoli poplatků nejpozději 3 pracovní dny (do 17:00) před sjednaným termínem rezervace a sjednat termín nový.
Pokud zákazník zruší účast na kurzu ve lhůtě kratší než 3 pracovní dny, nejpozději však 1 pracovní den (do 17:00), před sjednaným termínem, zaplatí poplatek v hodnotě poloviny kupní ceny sjednaného kurzu.
Kurz, zrušený zákazníkem později než v předchozích dvou odstavcích, respektive v den konání kurzu, je bez jakéhokoli nároku na vrácení zaplacené částky za konkrétní kurz.

Článek VIII. - Odpovědnost za škodu

Účastníci kurzu jsou povinni před započetím kurzu požádat lektora Atelier Culinari o uložení věcí, vnesených do provozovny Atelier Culinari, jejichž hodnota přesahuje částku 3.000,- Kč, na zvláštním místě, určeném k ukládání takto cenných věcí. V případě nesplnění této povinnosti, neodpovídá provozovatel za škodu, způsobenou na vnesených věcech. Ustanovení § 433 občanského zákoníku tím není dotčeno.
Zákazník odpovídá za jim způsobenou škodu provozovateli.

Článek IX. - Reklamace

Pro případ, že kurz neprobíhá dle smluvních podmínek, je zákazník oprávněn vady kurzu reklamovat.
Reklamace se uplatňuje písemně u provozovatele, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne konání kurzu, jinak odpovědnost provozovatele za vady zaniká. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad.
Reklamace zákazníka musí být provozovatelem vyřízena ve lhůtě 30 dnů od jejího uplatnění.
Pokud provozovatel reklamaci zákazníka uzná za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Nápravu je provozovatel oprávněn zajistit poskytnutím slevy či vrácením části ceny za účast na kurzu, nebo bezplatným umožněním účasti na jiném kurzu. Volba nároku při reklamaci vad náleží provozovateli.

Článek X. - Ochrana osobních údajů

Učiněním objednávky v souladu s těmito VSP zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, provozovatel zpracovával a shromažďoval osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště a e-mailovou adresu, případně jim uvedenou jinou kontaktní adresu.
Poskytnuté osobní údaje zákazníka je provozovatel oprávněn zpracovávat a shromažďovat za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovávaných provozovatelem. Podrobnosti o e-mailové adrese je provozovatel dále oprávněn zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.
Zákazník je oprávněn svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů dle tohoto článku VSP kdykoliv odvolat písemnou nebo elektronickou formou. V případě, že zákazník poskytuje provozovateli v souladu s těmito VSP osobní údaje účastníků kurzu, akce, resp. osob pověřených přijetím jednotlivé služby, výslovně prohlašuje, že má předchozí souhlas těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů.
Zákazník výslovně prohlašuje, že souhlasí s pořízením obrazových a obrazově-zvukových záznamů z konání kurzů. Tyto záznamy je provozovatel oprávněn dále použít ke své prezentaci zejména na webových stránkách či jiných obchodních materiálech.

Článek XI. - Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená potvrzenou objednávkou či těmito VSP se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.